Month: December 2023

वि .न. ४५-४७/७९-८०(खुला/समावेशी), प्राविधिक (स्वास्थ्य) मेडिकल (एलाइड हेल्थ),एनेस्थेसियोलोजी/, तहः पाचौं ओ.टी. टेक्निसियनको अन्तरवार्ता परिक्षा तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

45Download

वि .न. ४३/७९-८०(खुला), प्राविधिक (स्वास्थ्य) मेडिकल (एलाइड हेल्थ), रेडियोथेरापी टेक्नोलोजी, तह-पाँचौं टेक्निसियन पदको अन्तरवार्ता परिक्षा तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

IMG_20231221_0006Download

वि .न. ३१-३२/७९-८०(खुला,महिला), प्राविधिक (स्वास्थ्य) मेडिकल (चिकित्सक),सर्जिकल अंकोलोजी (थोरासिक सर्जरी),पद-रजिष्ट्रार, तह-नवौंको अन्तरवार्ता परिक्षा तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

registrar-Thoracici-31-2079-80-1Download

वि .न. ३२/७९-८०(महिला), प्राविधिक (स्वास्थ्य) मेडिकल (चिकित्सक),सर्जिकल अंकोलोजी (थोरासिक सर्जरी),पद-रजिष्ट्रार, तह-नवौंको अन्तरवार्ता परिक्षा तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Thoracic-32-2079-80Download

वि .न. ३१/७९-८०(खुला), प्राविधिक (स्वास्थ्य) मेडिकल (चिकित्सक),सर्जिकल अंकोलोजी (थोरासिक सर्जरी),पद-रजिष्ट्रार, तह-नवौंको अन्तरवार्ता परिक्षा तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Thoracic-31-2079-80-BDownload