Month: December 2023

वि .न. २२/७९-८०(आ.ज.), प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक), मेडिकल अंकोलोजी (जनरल मेडिसिन) तह-नवौं, रजिष्ट्रार पदको अन्तरवार्ता तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Registrar-22-079-80-1Download

वि .न. २१/७९-८०(खुला), प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक), मेडिकल अंकोलोजी (जनरल मेडिसिन) तह-नवौं, रजिष्ट्रार पदको अन्तरवार्ता तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

BPKMCH-Registrar-21-2079-80-1Download