CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

करार सेवामा पदपुर्ती समवन्धि सूचना

यस बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रिक्त रहेका देहाय वमोजिमका पदहरु स्थायी पदपुर्ती भएमा स्वत करार भङ्ग हुने गरि केहि समयको लागि करार सेवामा दरखास्त आह्रान गरिएको छ ।

Continue Reading

Final Approval Candidate Namelist on previous year 2077/078

Final Approval Candidate Namelist on previous year 2077/078

Continue Reading

वोलपत्रको स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्रको स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Continue Reading

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

Letter of Intent of CT Spare Parts

Continue Reading