CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

Dosimetry Equipment को दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Dosimetry Equipment को दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Continue Reading

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने General Medicine सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने General Medicine सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको तथा रद्द गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको तथा रद्द गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने Anti Cancer सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने Anti Cancer सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

औषधिको दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

Notice regarding rate list for direct general medicine purchase

Continue Reading