Month: February 2024

बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर चितवन परिसर स्थित आँप, लिची, रुखकटहर, सपाटो र रुद्राक्ष फलको बगैचा शीलबन्दी प्रस्तावद्बारा ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धि सूचना र सर्तनामाहरु ।

CamScanner-02-12-2024-11.48Download

बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवन परिसर स्थित आँप, लिची, रुखकटहर, सपाटो र रुद्राक्षफलको बगैंचा शिलबन्दी प्रस्तावको माध्यमद्वारा ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धि सूचना ।

Bagmani-Download