CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

बिरामीको नाम दर्ता सम्वन्धि सूचना

बिरामीको नाम दर्ता सम्वन्धि सूचना

Continue Reading

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Infusion pump cancellation notice

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

ICU BEd, Monitor and Syringe pump LOI covid related goods

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

ICU BEd, Monitor and Syringe pump LOI covid related goods

Continue Reading

Amendment Notice of CT Scan Machine

Amendment Notice for Procurement of CT Scan Machine IFB No. BPKMCH/NCB/62/077/078

Continue Reading