CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

Quotation submission letter for consumables goods for f/y 2079/080

Continue Reading

जुनियर असिष्टेण्ट पदको आ.प्र., खुलार समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण

जुनियर असिष्टेण्ट पदको आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना ।

Continue Reading

सूचना ।

सूचना ।

Continue Reading

करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक),आठौ, मेडिकल अधिकृत पदमा करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सन्वन्धि सूचना ।

विज्ञापन न. ३९-४०/२०७७/०७८ (खुला तथा महिला) स्वास्थ्य सेवा मेडिकल (एलाइड हेल्थ) प्रिभेन्सन (पब्लिक हेल्थ)समुह, तह पव्लिक हेल्थ(अधिकृत सातौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सन्वन्धि सूचना ।

Continue Reading