CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक),आठौ, मेडिकल अधिकृत पदमा करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सन्वन्धि सूचना ।

विज्ञापन न. ३९-४०/२०७७/०७८ (खुला तथा महिला) स्वास्थ्य सेवा मेडिकल (एलाइड हेल्थ) प्रिभेन्सन (पब्लिक हेल्थ)समुह, तह पव्लिक हेल्थ(अधिकृत सातौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सन्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

BPKMCH/NCB/64/078/079 Letter of Intent

Continue Reading

दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading