CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Director
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

तत्काल खरिद गर्ने सम्वन्धि जरूली सुचना

तत्काल खरिद गर्ने सम्वन्धि जरूली सुचना

Continue Reading

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको परिसर भित्र रहेको बगैचा पुन शिलवन्दी प्रस्तावको माध

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको परिसर भित्र रहेको बगैचा पुन शिलवन्दी प्रस्तावको माध्यमद्वारा ठेक्कामा लगाउने सम्वन्धि सूचना

Continue Reading

अस्पताल परिसरको Shopping Complex को २ (दुइ) कोठा सटर नं १ र २ भाडामा दिने सम्वन्धि पुन शिलवन्दी प्रस्ताव आह्

अस्पताल परिसरको Shopping Complex को २ (दुइ) कोठा सटर नं १ र २ भाडामा दिने सम्वन्धि पुन शिलवन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना दोश्रो पटक प्रकाशित

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

Continue Reading