AttachmentSize
PDF icon विज्ञापन नं. ४९/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ सिस्टर पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना741.85 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५०/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना684.33 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५१/०७४/०७५ (आ.प्र.) सिस्टर पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना731.98 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५२/०७४/०७५ (आ.प्र.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना697.44 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५४/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना806.1 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५५/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ सहायक पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना663.85 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५७/०७४/०७५ (आ.प्र.) सहायक पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना483.89 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५८/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना139.85 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५९/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना122.24 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ५८/०७४/०७५ (खुल्ला) र ५९/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम107.43 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७०/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना146.01 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७१/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना141.88 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७०/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७१/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम113.46 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७२/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना141.95 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७३/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना293.48 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७४/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना284.6 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७३/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७४/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम244.94 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७५/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना280.27 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७६/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना257.38 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७५/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७६/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम233.68 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७७/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना297.57 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७८/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना287.33 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७७/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७८/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम243.83 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ७९/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना322.6 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८१/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना286.51 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८२/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना334.46 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८४/०७४/०७५ (खुल्ला) बरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना286.06 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८५/०७४/०७५ (खुल्ला) बरिष्ठ सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना712.85 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८७/०७४/०७५ (खुल्ला) टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना278.59 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८८/०७४/०७५ (खुल्ला) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना296.22 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८९/०७४/०७५ (महिला) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना288.23 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८९-क/०७४/०७५ (आ.ज.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना260.47 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ८८/०७४/०७५ (खुल्ला), ८९/०७४/०७५ (महिला) र ८९-क/०७४/०७५ (आ.ज.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम255.64 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९३/०७४/०७५ (खुल्ला) पब्लिक हेल्थ अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना285.82 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९४/०७४/०७५ (खुल्ला) फिजियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना284.88 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९५/०७४/०७५ (खुल्ला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना283.24 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९५-क/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना280.72 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९४/०७४/०७५ (खुल्ला) र ९५-क/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम232.15 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९६/०७४/०७५ (खुल्ला) सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना290.72 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९७/०७४/०७५ (महिला) सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना280.32 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ९६/०७४/०७५ (खुल्ला) र ९७/०७४/०७५ (महिला) सिस्टर पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम241.3 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १००/०७४/०७५ (खुल्ला) आइ.टि. इन्जिनीयर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना279.42 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०१/०७४/०७५ (खुल्ला) अधिकृत (जिन्सी खरिद जनसम्पर्क) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना290.59 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०२/०७४/०७५ (खुल्ला) लेखा अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना248.09 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०६/०७४/०७५ (खुल्ला) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना316.68 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०७/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना283.09 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०८/०७४/०७५ (आ.ज.) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना282.6 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०९/०७४/०७५ (मधेसी) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना278.54 KB
PDF icon विज्ञापन नं. ११०/०७४/०७५ (दलित) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना284.1 KB
PDF icon विज्ञापन नं. १०६/०७४/०७५ - ११०/०७४/०७५ फार्मेसी टेक्निसियन पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम281.02 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१०४-०७४-०७५_खुल्ला_मेडिकल_रेकर्ड_अधिकृत_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf211.48 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._११३-०७४-०७५_खुल्ला_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf221.71 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._११४-०७४-०७५_महिला_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf209.44 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._११५-०७४-०७५_आ-ज_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf215.72 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._११३-११५-०७४-०७५_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf183.28 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२१-०७४-०७५_खुल्ला_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf217.93 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२२-०७४-०७५_महिला_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf211.34 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२३-०७४-०७५_आ-ज_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf211.09 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२१-१२३-०७४-०७५_सहायक_प्रशासन_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf179.54 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२४-०७४-०७५_खुल्ला_रेडियोग्राफर्_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf222.96 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२५-०७४-०७५_महिला_रेडियोग्राफर्_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf210.31 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२४-१२५-०७४-०७५_रेडियोग्राफर्_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf175.13 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२७-०७४-०७५_खुल्ला_एनेस्थेसिया_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf235.78 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२९-०७४-०७५_खुल्ला_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf206.87 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१३०-०७४-०७५_महिला_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf183.98 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१२९-१३०-०७४-०७५_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf163.15 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१३१-०७४-०७५_खुल्ला_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_सिफारिश.pdf247.21 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१३२-०७४-०७५_आ-ज_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_सिफारिश.pdf193.19 KB
PDF icon विज्ञापन_नं._१३१-१३२-०७४-०७५_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf185.24 KB

Tuesday, September 11, 2018

B. P. Koirala Memorial Cancer Hospital (BPKMCH) is the first national cancer center of its kind for the fight against cancer in Nepal. The felt need of the hour was a competent establishment that would be able to fulfill the need of the people of Nepal. In a country rife with poverty, illiteracy the harsh geographical terrain and an almost negligible access to basic health facilities, this institution is envisioned to bridge that gap. >> Read More >>

निम्न अनूसार लक्षण तथा चिन्ह्र देखिएमा नजिकको स्वास्थ्यकर्मी  वा अस्पतालमा सल्लाह लिनु पर्दछ ।

  • शरीरमा गिर्खा, गाँठगुठीहरू देखिनु ।

  • कोठी र मुसाहरूको रंग बदलिनु वा पहिले भएकाको आकार बढदैजानु वा अन्यत्र फैलिनु ।

  • लामो समय सम्म निको नहुने घाउ हुनु ।

  • खाना निल्न गाह्रो हुनु, स्वर परिर्वतन वा धोत्रो हुनु ।

>> Read More >>