Notices


प्रतियोगी परीक्षा सम्बन्धी सूचना, बैशाख, २०७६


प्रतियोगी परीक्षाका लागी स्विकृत भएको नामावली, बैशाख, २०७६

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना(Anticancer Drug)

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना(General Medicine)

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना(Surgical Items)