CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np

Procurement Notices

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने Anti Cancer सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने Anti Cancer सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।"

view full information

औषधिको दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचनाNotice regarding rate list for direct general medicine purchase "

view full information

क्यान्सर सम्बन्धी औषधिको दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचनाNotice for submission for rate list for pharmacy "

view full information