CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np

Procurement Notices

दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचनातत्काल आवश्यक विभिन्न मालसामान खरिदको लागि लागत अनुमान प्रयोजनार्थ कोटेशन आव्हानको सुचना"

view full information

LINAC Bid Addendum Notice BPKMCH/ICB/03/077/078Bid addendum notice for procurement of Linear Accelerator (LINAC) Machine "

view full information

सोझै औषधि खरिद सम्बन्धि जरुरी सुचना 2078/01/07Direct Purchase Notice for Anticancer Drug 2078/01/07"

view full information