CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np

Notices

करार सेवामा पदपुर्ती समवन्धि सूचनायस बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रिक्त रहेका देहाय वमोजिमका पदहरु स्थायी पदपुर्ती भएमा स्वत करार भङ्ग हुने गरि केहि समयको लागि करार सेवामा दरखास्त आह्रान गरिएको छ ।

view full information

Final Approval Candidate Namelist on previous year 2077/078Final Approval Candidate Namelist on previous year 2077/078

view full information

वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र लिर्धारण गरिएको सूवी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र लिर्धारण गरिएको सूचना ।

view full information