CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

ICU BEd, Monitor and Syringe pump LOI covid related goods

Continue Reading

Amendment Notice of CT Scan Machine

Amendment Notice for Procurement of CT Scan Machine IFB No. BPKMCH/NCB/62/077/078

Continue Reading

Research को मापडण्ड /प्रक्रिया निर्धारण गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

यस वी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा Research को मापडण्ड /प्रक्रिया निर्धारण गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

Cancellation of Bid (LINAC) IFB BPKMCH/ICB/03/077/078

Cancellation of Bid (LINAC) IFB BPKMCH/ICB/03/077/078

Continue Reading

दररेट सहितको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

Rate for Pathology related reagents in cost per test basis

Continue Reading