CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Director
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

Exam Notice for Staff Nurse

Exam Notice for Staff Nurse

Continue Reading

क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवन परिसर स्थित आँप, लिचि रूखकटहर, सपाटो र रूद्रक्षफलको बगैचा शिलन्द

क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवन परिसर स्थित आँप, लिचि रूखकटहर, सपाटो र रूद्रक्षफलको बगैचा शिलन्दी प्रस्तावको माध्यमद्धारा ठेक्कामा लगाउने सम्वन्धि सूचना

Continue Reading

तत्काल खरिद सम्बन्धी जरुरी सुचना

तत्काल खरिद सम्बन्धी जरुरी सुचना

Continue Reading

Online Pre-Bid Meeting Notice for procurement of LINAC

/Online Pre-bid notice for BPKMCH/ICB/077/078

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना (LINEN)

letter of intent for Linen BPKMCH/NCB/50/077/078

Continue Reading