CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

वि. न. १७-५४/२०७७/०७८ (आन्तरिक, खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समुह/उपसमुह, विभिन्न तह र पदहरुको लोकस

वि. न. १७-५४/२०७७/०७८ (आन्तरिक, खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समुह/उपसमुह, विभिन्न तह र पदहरुको लोकसेवा आयोगवाट लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवा सम्वन्धि सूचना ।

कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Continue Reading

सूचना

सूचना

Continue Reading

Expression of Interest (EOI) Academic Building

EOI of Academic building

Continue Reading