CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने Anti Cancer सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने Anti Cancer सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

औषधिको दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

Notice regarding rate list for direct general medicine purchase

Continue Reading

पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

पुनः दरभाउपत्र आव्हानको सुचना दोस्रो पटक वेभसाइटमा प्रकाशित मिति २०७८/०५/२१

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Continue Reading