CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Director
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

अत्यन्त जरूरी सूचना

अत्यन्त जरूरी सूचना

Continue Reading

प्रास्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

प्रास्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

Continue Reading

दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

तत्काल आवश्यक विभिन्न मालसामान खरिदको लागि लागत अनुमान प्रयोजनार्थ कोटेशन आव्हानको सुचना

Continue Reading

LINAC Bid Addendum Notice BPKMCH/ICB/03/077/078

Bid addendum notice for procurement of Linear Accelerator (LINAC) Machine

Continue Reading

सोझै औषधि खरिद सम्बन्धि जरुरी सुचना 2078/01/07

Direct Purchase Notice for Anticancer Drug 2078/01/07

Continue Reading