CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लिखित तथा अन्तर्वार्ताको अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको बिज्ञापन न. १७/२०७७/०७८ (आ. प्र.) प्राविधिक (स्वास्थ्य), सेवा मेडिकल समुह मेडिकल चिकित्सक (एघारौँ) तह कन्सलटेण्ट र विज्ञापन न. १९/२०७७/०७८ (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, व्यवस्थापन समुह, प्रशासन (प्रशासनिक) उपसमुह (पाँचौँ) तह सहायक पदको लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्तामा कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

बोलपत्र रद्द तथा पुनः आव्हानको सुचना

IFB: BPKMCH-PH/NCB/06/078/079 Radiotherapy Use Thermoplastic Mask for Hospital Pharmacy (Unit Rate) Cancellation and Re- Invitation Notice

Continue Reading

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सुचना BPKMCH/NCB/65/078/079

BPKMCH/NCB/65/078/079 CGI Sheet Roofing Works on Hospital to Cover Endoscopy Unit and Pathology Sample Store Room Amendment Notice

Continue Reading

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

Rate list of items

Continue Reading

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन , आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने पदपुर्ती सम्वन

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन , आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने पदपुर्ती सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading