CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

पुनः बोलपत्र आव्हानको सुचना

Re Tender Notice of Hematology Analyzer

Continue Reading

वोलपत्र प्रस्ताव रद्द गरिएको सूचना ।

वोलपत्र प्रस्ताव रद्द गरिएको सूचना ।

Continue Reading

Dosimetry Equipment को दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Dosimetry Equipment को दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Continue Reading

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने General Medicine सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना

अस्पताल फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने General Medicine सम्वन्धि औषधिहरुको दररेट उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको तथा रद्द गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको तथा रद्द गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading