CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

Bid Amendment BPKMCH/ICB/1/079/80

BPKMCH/ICB/1/079/80

Continue Reading

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालका बिभिन्न बिभाग/शाखा/ ईकाई तथा वार्डहरुवाट दैनिक रुपमा निस्कने फोहोरजन्य बस्तुहरुको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

Bid Amendment Notice BPKMCH/ICB/1/079/80

BPKMCH/ICB/1/079/80 Amendment Notice

Continue Reading

वोलपत्र प्रस्ताव रद्द गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

वोलपत्र प्रस्ताव रद्द गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

cancellation of tender

Continue Reading