CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Director
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

ल्याव टेक्निसियन (दैनिक ज्यालादारी) तथा स्टार्फ नर्स (करार) मा अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा प्र

ल्याव टेक्निसियन (दैनिक ज्यालादारी) तथा स्टार्फ नर्स (करार) मा अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

Continue Reading

दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

COVID related medicine and surgical item direct purchase notice

Continue Reading

दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

दररेट उपलव्ध गराउने सुचना

Continue Reading

Follow Up मा आएका विरामीहरूले देहायवमोजिमका सम्पर्क नम्वरहरूमा कार्यलय समयम भित्र सम्पर्क गर आृउनुह

Follow Up मा आएका विरामीहरूले देहायवमोजिमका सम्पर्क नम्वरहरूमा कार्यलय समयम भित्र सम्पर्क गर आृउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Continue Reading

स्टाफ नर्स तथा ल्याव टेक्निसियनको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

स्टाफ नर्स तथा ल्याव टेक्निसियनको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

Continue Reading