CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
X

Latest Posts

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बी.पी.कोैइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा देहायवमोजिमको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकासन भएको व्यहोरा जानकारी गरार्इन्छ ।

Continue Reading

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको आवश्यकता संसोधन सम्बन्धि सूचना

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको एनेस्थेसिया टेक्नीनियन आबश्यकता सम्वन्धि सूचना संसोधन भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Continue Reading

बोलपत्र रद्द सम्वन्धि सूचना

आ. व. २०७६/०७७ का तपशिलका बोलपत्रहरू रद्द भएका छन ।

Continue Reading