CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको विवन्न बिज्ञापनहरुमा (खुला तथा समावेशी) परिक्षामा लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षामा प्राप्त कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको बिज्ञापन न. २३-२५/२०७७/०७८ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक (स्वास्थ्य) सेवा, मेडिकल समुह मेडिकल (चिकित्सक) समुह, प्याथोलोजी उपसमुह, नवौँ तह रजिष्ट्रार पदको लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्तामा कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको बिज्ञापन न. २६/२०७७/०७८ (खुला) प्राविधिक (स्वास्थ्य) सेवा, मेडिकल समुह मेडिकल (चिकित्सक) समुह, सर्जीकल अंकोलोजी (ईएनटी/ हेड एण्ड नेक सर्जरी) उपसमुह, नवौँ तह रजिष्ट्रार पदमा लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्तावाट प्राप्त कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको बिज्ञापन न. २१-२२/२०७७/०७८ (खुला र महिला) प्राविधिक (स्वास्थ्य) सेवा, मेडिकल समुह मेडिकल (चिकित्सक) समुह, मेडिकल अंकोलोजी (पेडियाट्रीक, मेडिसिन) उपसमुह, नवौँ तह रजिष्ट्रार पदमा लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्तावाट प्राप्त कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको विवन्न बिज्ञापनहरुमा (खुला तथा समावेशी) परिक्षामा लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्तामा कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading