CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
X

Latest Posts

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

यस अस्पतालमा आ. व. २०७६/०७७ को General Medicine for Hospital Pharmacy (BPKMCH-PH/04/076/077) शिर्षकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

यस अस्पतालमा आ. व. २०७६/०७७ मा देहायवमोजिमको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बी.पी.कोैइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा देहायवमोजिमको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकासन भएको व्यहोरा जानकारी गरार्इन्छ ।

Continue Reading