CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

Notice of Financial Proposal Opening (आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने) सम्वन्धि सूचना ।

Notice of Financial Proposal Opening (आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने) सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Supply, Delivery and Installation of Flow Cytometer System)

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Supply, Delivery and Installation of Flow Cytometer System)

Continue Reading

स्टाफ नर्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

स्टाफ नर्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्बारा हुने पदपुर्ती सम्वन्धि सूचना ।

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्बारा हुने पदपुर्ती सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading