CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन द्बारा हुने वढुवा सम्वन्धि सूचना

कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन द्बारा हुने वढुवा सम्वन्धि सूचना

Continue Reading

आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता द्वारा हुने पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना ।

आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता द्वारा हुने पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना ।

Continue Reading

नियुक्ती सन्वन्धमा ।

नियुक्ती पत्र वुझ्न आउने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको बिज्ञापन न. ४७-५२/२०७७/०७८ (खुला तथा समावेशी) परिक्षामा लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षामा प्राप्त कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

यस अस्पतालको बिज्ञापन न. ५३-५४/२०७७/०७८ (खुला तथा दलित) सहायक (पाँचैौ)पदको परिक्षामा लोक सेवा आयोगवाट लिएको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षामा प्राप्त कुल योगको आधारमा अन्तिम नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading