CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
X

Our Officials

content

Dr. Nirmal Lamichhane,
ChairmanCHAIRMAN'S MESSAGE

content

Dr. Dej Kumar Gautam,
DirectorDIRECTOR'S MESSAGE

content

Dr. Krishna Sagar Sharma,
Deputy DirectorDEPUTY DIRECTOR'S MESSAGE

  • Director
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

नमुना संकलन किट तथा COVID-19 का लागि सामाग्री खरिद सम्वन्धि सूचना ।

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मिति २०७७/०२/०५ गतेका दिन विश्वभर महामरीको रूपमा फैलिएको COVID-19 का सामाग्री खरिद सम्वन्धी सुचना प्रकाशित भएको छ ।

Continue Reading