CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
X

Our Officials

content

Dr. Nirmal Lamichhane,
ChairmanCHAIRMAN'S MESSAGE

content

Dr. Dej Kumar Gautam,
DirectorDIRECTOR'S MESSAGE

content

Dr. Krishna Sagar Sharma,
Deputy DirectorDEPUTY DIRECTOR'S MESSAGE

  • Director
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

भुल सुधार सच्याइएको सम्वन्धि सूचना

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

Continue Reading

विधुतिय भुक्तानि प्रणालि सम्बन्धि सुचना

विधुतिय भुक्तानि प्रणालि सम्बन्धि सुचना

Continue Reading

Pet CT Scan सम्बन्धी बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Pet CT Scan सम्बन्धी बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Continue Reading