CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

कार्यालय समय संशोधन भएको सूचना ।

कार्यालय समय संशोधन भएको सूचना ।

Continue Reading

लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षा सम्वन्धि सूचना ।

लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

जुनियर अनिष्टेण्ट पदको निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको िूचिा ।

जुनियर अनिष्टेण्ट पदको निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको िूचिा ।

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

letter of Intent BPKMCH/NCB/68/078/079

Continue Reading

Vacancy Announcement for DECAN Project

Vacancy Announcement for DECAN Project

Continue Reading