CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सुचना BPKMCH/NCB/65/078/079

BPKMCH/NCB/65/078/079 CGI Sheet Roofing Works on Hospital to Cover Endoscopy Unit and Pathology Sample Store Room Amendment Notice

Continue Reading

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

Rate list of items

Continue Reading

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन , आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने पदपुर्ती सम्वन

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन , आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा हुने पदपुर्ती सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

वि. न. १७-५४/२०७७/०७८ (आन्तरिक, खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समुह/उपसमुह, विभिन्न तह र पदहरुको लोकस

वि. न. १७-५४/२०७७/०७८ (आन्तरिक, खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समुह/उपसमुह, विभिन्न तह र पदहरुको लोकसेवा आयोगवाट लिएको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवा सम्वन्धि सूचना ।

कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवा सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading