CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

हाजिरी सम्वन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना

हाजिरी सम्वन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना

Continue Reading

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Cancellation Noticed for BPKMCH/NCB/57/077/078 & BPKMCH/NCB/61/077/078

Continue Reading

Virtual Pre-Bid Notice for Pharmacy Tender

Pre-Bid Notice for Anticancer Drug and Surgical Related Item

Continue Reading

ल्याव टेक्निसियन (दैनिक ज्यालादारी) तथा स्टार्फ नर्स (करार) मा अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा प्र

ल्याव टेक्निसियन (दैनिक ज्यालादारी) तथा स्टार्फ नर्स (करार) मा अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना

Continue Reading

दररेट (Quotation) पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

COVID related medicine and surgical item direct purchase notice

Continue Reading