Results (नतिजा)

PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको अपाङ्ग तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको दलित तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको आदिबासी जनजाति तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको मधेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon ल्याब टेक्निसियन पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon ल्याब टेक्निसियन पदको महिला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon ल्याब टेक्निसियन पदको आदिबासी जनजाति (मधेशी समाबेशी सहित) तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon मेडिकल फिजिसिष्ट पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon रेडियोथेरापी टेक्निसियन पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Monday, January 9, 2017

Pages