Results (नतिजा)

PDF icon प्रशासन सेवा, व्यवस्थापन समूह, प्रशासन उप–समूह, बरिष्ठ सहायक, सहायकस्तर ख पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (अन्य) सेवा, व्यवस्थापन समूह, मेडिकल रेकर्डस उप–समूह, सहायक, सहायकस्तर ख पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप–समूह: सर्जिकल अन्कोलोजी (इ एन टी), जु.कन्सल्टेन्ट पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (एलाइड हेल्थ) समूह, उप–समूह: मेडिकल फिजिक्स, बरिष्ठ मेडिकल फिजिसिष्ट दको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप–समूह रेडियसन अन्कोलोजी, जु.कन्सल्टेन्ट, अधिकृत ख पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) खुल्ला उपसमूह सर्जिकल अन्कोलोजी (इ एन टी सर्जन), रजिष्ट्रार पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) महिला उपसमूह सर्जिकल अन्कोलोजी (इ एन टी सर्जन), रजिष्ट्रार पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप–समूह: एनेस्थेसियोलोजि, रजिष्ट्रार अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक(स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक), मेडिकल अन्कोलोजी (पेडियाट्रिक), रजिष्ट्रार अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक(स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप-समूहः प्याथोलोजी, रजिष्ट्रार अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक(स्वास्थ्य), मेडिकल (एलाइड हेल्थ), रेडियोडायग्नोसिस, बरिष्ठ टेक्निसियन (रेडियोग्राफर) पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), समूह/उपसमूहः नर्सिङ्ग, कम्युनिटी/क्लिनकल पद/श्रेणीः सिस्टर, अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना

Monday, July 3, 2017

PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको अपाङ्ग तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको दलित तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको आदिबासी जनजाति तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon क्लिनिकल उपसमूह, स्टाफ नर्स पदको मधेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon ल्याब टेक्निसियन पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon ल्याब टेक्निसियन पदको महिला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon ल्याब टेक्निसियन पदको आदिबासी जनजाति (मधेशी समाबेशी सहित) तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon मेडिकल फिजिसिष्ट पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon रेडियोथेरापी टेक्निसियन पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Monday, January 9, 2017

Pages