Results (नतिजा)

PDF icon विज्ञापन नं. ४९/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ सिस्टर पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५०/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५१/०७४/०७५ (आ.प्र.) सिस्टर पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५२/०७४/०७५ (आ.प्र.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५४/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५५/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ सहायक पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५७/०७४/०७५ (आ.प्र.) सहायक पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५८/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५९/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५८/०७४/०७५ (खुल्ला) र ५९/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७०/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७१/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७०/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७१/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७२/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७३/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७४/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७३/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७४/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७५/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७६/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७५/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७६/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७७/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७८/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७७/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७८/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७९/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८१/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८२/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८४/०७४/०७५ (खुल्ला) बरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८५/०७४/०७५ (खुल्ला) बरिष्ठ सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८७/०७४/०७५ (खुल्ला) टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८८/०७४/०७५ (खुल्ला) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८९/०७४/०७५ (महिला) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८९-क/०७४/०७५ (आ.ज.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८८/०७४/०७५ (खुल्ला), ८९/०७४/०७५ (महिला) र ८९-क/०७४/०७५ (आ.ज.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ९३/०७४/०७५ (खुल्ला) पब्लिक हेल्थ अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९४/०७४/०७५ (खुल्ला) फिजियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९५/०७४/०७५ (खुल्ला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९५-क/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९४/०७४/०७५ (खुल्ला) र ९५-क/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ९६/०७४/०७५ (खुल्ला) सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९७/०७४/०७५ (महिला) सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९६/०७४/०७५ (खुल्ला) र ९७/०७४/०७५ (महिला) सिस्टर पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. १००/०७४/०७५ (खुल्ला) आइ.टि. इन्जिनीयर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०१/०७४/०७५ (खुल्ला) अधिकृत (जिन्सी खरिद जनसम्पर्क) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०२/०७४/०७५ (खुल्ला) लेखा अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०६/०७४/०७५ (खुल्ला) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०७/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०८/०७४/०७५ (आ.ज.) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०९/०७४/०७५ (मधेसी) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ११०/०७४/०७५ (दलित) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०६/०७४/०७५ - ११०/०७४/०७५ फार्मेसी टेक्निसियन पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन_नं._१०४-०७४-०७५_खुल्ला_मेडिकल_रेकर्ड_अधिकृत_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११३-०७४-०७५_खुल्ला_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११४-०७४-०७५_महिला_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११५-०७४-०७५_आ-ज_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११३-११५-०७४-०७५_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२१-०७४-०७५_खुल्ला_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२२-०७४-०७५_महिला_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२३-०७४-०७५_आ-ज_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२१-१२३-०७४-०७५_सहायक_प्रशासन_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२४-०७४-०७५_खुल्ला_रेडियोग्राफर्_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२५-०७४-०७५_महिला_रेडियोग्राफर्_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२४-१२५-०७४-०७५_रेडियोग्राफर्_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२७-०७४-०७५_खुल्ला_एनेस्थेसिया_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२९-०७४-०७५_खुल्ला_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३०-०७४-०७५_महिला_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२९-१३०-०७४-०७५_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३१-०७४-०७५_खुल्ला_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_सिफारिश.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३२-०७४-०७५_आ-ज_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_सिफारिश.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३१-१३२-०७४-०७५_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf

Tuesday, September 11, 2018

PDF icon विज्ञापन नं. १०५ - १०५ (क–च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको एकमुस्ट योग्यताक्रम सुची
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (क–च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (क)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको महिला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (ग)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको मधेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (घ)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको दलित तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (ख)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको आदिबासी जनजाति तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको पिछडिएको क्षेत्र तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Saturday, July 28, 2018

Pages