Results (नतिजा)

PDF icon विज्ञापन नं. ४९/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ सिस्टर पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५०/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५१/०७४/०७५ (आ.प्र.) सिस्टर पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५२/०७४/०७५ (आ.प्र.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५४/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५५/०७४/०७५ (आ.प्र.) बरिष्ठ सहायक पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५७/०७४/०७५ (आ.प्र.) सहायक पदको बढुवाको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५८/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५९/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ५८/०७४/०७५ (खुल्ला) र ५९/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७०/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७१/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७०/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७१/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७२/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७३/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७४/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७३/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७४/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७५/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७६/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७५/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७६/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७७/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७८/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ७७/०७४/०७५ (खुल्ला) र ७८/०७४/०७५ (महिला) रजिस्ट्रार पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ७९/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८१/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८२/०७४/०७५ (खुल्ला) रजिस्ट्रार पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८४/०७४/०७५ (खुल्ला) बरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८५/०७४/०७५ (खुल्ला) बरिष्ठ सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८७/०७४/०७५ (खुल्ला) टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८८/०७४/०७५ (खुल्ला) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८९/०७४/०७५ (महिला) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८९-क/०७४/०७५ (आ.ज.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ८८/०७४/०७५ (खुल्ला), ८९/०७४/०७५ (महिला) र ८९-क/०७४/०७५ (आ.ज.) रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ९३/०७४/०७५ (खुल्ला) पब्लिक हेल्थ अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९४/०७४/०७५ (खुल्ला) फिजियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९५/०७४/०७५ (खुल्ला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९५-क/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९४/०७४/०७५ (खुल्ला) र ९५-क/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. ९६/०७४/०७५ (खुल्ला) सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९७/०७४/०७५ (महिला) सिस्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ९६/०७४/०७५ (खुल्ला) र ९७/०७४/०७५ (महिला) सिस्टर पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन नं. १००/०७४/०७५ (खुल्ला) आइ.टि. इन्जिनीयर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०१/०७४/०७५ (खुल्ला) अधिकृत (जिन्सी खरिद जनसम्पर्क) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०२/०७४/०७५ (खुल्ला) लेखा अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०६/०७४/०७५ (खुल्ला) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०७/०७४/०७५ (महिला) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०८/०७४/०७५ (आ.ज.) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०९/०७४/०७५ (मधेसी) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. ११०/०७४/०७५ (दलित) फार्मेसी टेक्निसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०६/०७४/०७५ - ११०/०७४/०७५ फार्मेसी टेक्निसियन पदको एकमुस्ट योग्यताक्रम
PDF icon विज्ञापन_नं._१०४-०७४-०७५_खुल्ला_मेडिकल_रेकर्ड_अधिकृत_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११३-०७४-०७५_खुल्ला_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११४-०७४-०७५_महिला_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११५-०७४-०७५_आ-ज_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._११३-११५-०७४-०७५_ल्याब_टेक्निसियन_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२१-०७४-०७५_खुल्ला_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२२-०७४-०७५_महिला_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२३-०७४-०७५_आ-ज_सहायक_प्रशासन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२१-१२३-०७४-०७५_सहायक_प्रशासन_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२४-०७४-०७५_खुल्ला_रेडियोग्राफर्_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२५-०७४-०७५_महिला_रेडियोग्राफर्_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२४-१२५-०७४-०७५_रेडियोग्राफर्_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२७-०७४-०७५_खुल्ला_एनेस्थेसिया_टेक्निसियन_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२९-०७४-०७५_खुल्ला_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३०-०७४-०७५_महिला_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_सिफारिश_सम्वन्धी_सुचना.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१२९-१३०-०७४-०७५_जुनियर_असिस्टेन्ट_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३१-०७४-०७५_खुल्ला_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_सिफारिश.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३२-०७४-०७५_आ-ज_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_सिफारिश.pdf
PDF icon विज्ञापन_नं._१३१-१३२-०७४-०७५_सुपरभाइजर_सव_ओभरसियर_जु-अ_पदको_एकमुस्ट_योग्यताक्रम.pdf

Tuesday, September 11, 2018

PDF icon विज्ञापन नं. १०५ - १०५ (क–च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको एकमुस्ट योग्यताक्रम सुची
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (क–च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (क)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको महिला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (ग)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको मधेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (घ)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको दलित तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (ख)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको आदिबासी जनजाति तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको पिछडिएको क्षेत्र तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Saturday, July 28, 2018

PDF icon प्रशासन सेवा, व्यवस्थापन समूह, प्रशासन उप–समूह, बरिष्ठ सहायक, सहायकस्तर ख पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (अन्य) सेवा, व्यवस्थापन समूह, मेडिकल रेकर्डस उप–समूह, सहायक, सहायकस्तर ख पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप–समूह: सर्जिकल अन्कोलोजी (इ एन टी), जु.कन्सल्टेन्ट पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (एलाइड हेल्थ) समूह, उप–समूह: मेडिकल फिजिक्स, बरिष्ठ मेडिकल फिजिसिष्ट दको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप–समूह रेडियसन अन्कोलोजी, जु.कन्सल्टेन्ट, अधिकृत ख पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) खुल्ला उपसमूह सर्जिकल अन्कोलोजी (इ एन टी सर्जन), रजिष्ट्रार पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) महिला उपसमूह सर्जिकल अन्कोलोजी (इ एन टी सर्जन), रजिष्ट्रार पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप–समूह: एनेस्थेसियोलोजि, रजिष्ट्रार अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक(स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक), मेडिकल अन्कोलोजी (पेडियाट्रिक), रजिष्ट्रार अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक(स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक) समूह, उप-समूहः प्याथोलोजी, रजिष्ट्रार अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक(स्वास्थ्य), मेडिकल (एलाइड हेल्थ), रेडियोडायग्नोसिस, बरिष्ठ टेक्निसियन (रेडियोग्राफर) पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना
PDF icon प्राविधिक (स्वास्थ्य), समूह/उपसमूहः नर्सिङ्ग, कम्युनिटी/क्लिनकल पद/श्रेणीः सिस्टर, अधिकृतस्तर क पदको सिफारिश सम्वन्धी सुचना

Monday, July 3, 2017

Pages