CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np

Notices

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचनायस अस्पतालमा आ. व. २०७६/०७७ को General Medicine for Hospital Pharmacy (BPKMCH-PH/04/076/077) शिर्षकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।

view full information

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचनायस अस्पतालमा आ. व. २०७६/०७७ मा देहायवमोजिमको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।

view full information

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाबी.पी.कोैइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा देहायवमोजिमको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकासन भएको व्यहोरा जानकारी गरार्इन्छ ।

view full information