CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np

Notices

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको आवश्यकता संसोधन सम्बन्धि सूचनाबी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको एनेस्थेसिया टेक्नीनियन आबश्यकता सम्वन्धि सूचना संसोधन भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

view full information

बोलपत्र रद्द सम्वन्धि सूचनाआ. व. २०७६/०७७ का तपशिलका बोलपत्रहरू रद्द भएका छन ।

view full information

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचनायस अस्पतालको आ. व. २०७६/७७ मा तपशिल बमोजिकका बोलपत्र प्रस्ताबहरूप्रकाशित भएका छन ।

view full information