CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
X
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

यस अस्पतालको आ. व. २०७६/७७ मा तपशिल बमोजिकका बोलपत्र प्रस्ताबहरूप्रकाशित भएका छन ।

Continue Reading

बोलपत्र रद्द सम्वन्धि सूचना

आ. व. २०७६/०७७ का तपशिलका बोलपत्रहरू रद्द भएका छन ।

Continue Reading

Vacancy for Medical Registrar on Contract basis.

BPKMCH announces vacancy for Medical Registrar (level 9) on Contract basis for Plastic and Reconstructive Surgery.

Continue Reading